این پروژه دارای دوبلوک آپارتمانی Aو B به صورت برجهای ده طبقه، مجموعا ۷۹ واحد یکخوابه ودوخوابه است. بلوک سوم پروژه (C) به صورت ویلاهای دوطبقه میباشد. که حاوی واحدهای استودیو، یکخوابه،دوخوابه، یکخوابه دوبلکس، دوخوابه دوبلکس و سه خوابه دوبلکس است.

پیام بگذارید